Kwaliteitsstatuut Janneke

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Janneke van Dijk
BIG-registraties: 09913434525
Persoonlijk e-mailadres: jannekevan_dijk@hotmail.com
AGB-code persoonlijk: 94015951
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologiepraktijk AanZet
E-mailadres: info@praktijkaanzet.nl
KvK nummer: 86527673
Website: www.praktijkaanzet.nl
AGB-code praktijk: 94067056

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Binnen Psychologiepraktijk AanZet behandelen we bij volwassenen de gangbare problematiek die
binnen de kortdurende generalistische basis GGZ wordt behandeld. U kunt hierbij o.a. denken aan
angstklachten, piekeren, zelfbeeldproblematiek, stemmingsproblemen, trauma. We maken hierbij
gebruik van EMDR, ACT, CGT, technieken uit de oplossingsgerichte, schematherapie en MBT.
Wanneer het past binnen de behandeling van client maak ik ook gebruik gemaakt van
beeldende/creatieve interventies. Online behandeling kan deel uit maken van de therapie. We
maken daarbij gebruik van het e-health platform Evie/Minddistrict.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Depressie
Angst

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Janneke van Dijk
BIG-registratienummer: 09913434525
Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: Lidwine Moorman
BIG-registratienummer: 59062734425
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Janneke van Dijk
BIG-registratienummer: 09913434525

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Bedrijfsartsen
Psychosomatisch fysiotherapeut
Verpleegkundig specialist/psychiater
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Met huisartsen en/of POH-GGZ’s overleggen wij m.b.t. cliënten die in zorg komen of die verder
verwezen moeten gaan worden naar andere praktijken of instellingen, bijvoorbeeld bij te complexe
problematiek om binnen de GB GGZ te behandelen. Wanneer eventuele risicosituaties moeten
worden besproken zoals suïcidegevaar of fors middelengebruik. Ook over eventuele relevante
somatiek en medicatiebeleid wordt overlegd.
Bij psychiater/verpleegkundig specialisten: medicatieconsult bij aanvullende medicamenteuze
behandeling of het afbouwen van
medicatie aan het eind van behandelingen. Ook het inschatten van of uitsluiten van ernstige
psychiatrische problematiek en suïcidaliteit.
Bij fysiotherapeuten en manueel therapeuten: Samenwerking op gebied van diagnostiek en
behandeling bij klachten waarbij mogelijk ook fysieke spanningsgerelateerde klachten een rol spelen,
gedurende het gehele behandeltraject en minimaal bij intake, halverwege en aan het eind van de
behandeling. Het starten en opvoeren van lichamelijke beweging onder adequate begeleiding. Het
leren ontdekken van lichamelijke grenzen en daar adequaat mee omspringen bij bijvoorbeeld burnout, PTSS en depressie.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
In geval van (dringende) vragen, maar geen crisis, kan een cliënt altijd een e-mail via de beveiligde
zorgmail sturen. Deze worden op werkdagen gelezen en beantwoord. We streven ernaar dit op
werkdagen dezelfde dag te doen.
In geval van nood of crisis in de avonduren of in het weekend is de eigen huisarts / huisartsenpost
bereikbaar, zij kunnen indien nodig in contact met de crisisdienst/psychiater/paaz besluiten tot
verandering van het ingezette behandelbeleid (bijvoorbeeld door start medicatie of opname).
De huisartsenpost is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 8.00 uur via
telefoonnummer 076 52 58 500 (Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, 4818 CK Breda).
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit in de regio via de huisartszorg verloopt
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
In mijn rol als regiebehandelaar in de ggz werk ik monodisciplinair. Voor het behouden van mijn
registratie als beroepsbeoefenaar en de verplichtingen die voortvloeien uit de visitatie van mijn
beroepsvereniging(en) neem ik deel aan [xx] lerende netwerken met mijn collega’s uit dezelfde
beroepsgroep. Deelname aan extra multidisciplinaire lerende netwerken gaat ten koste van de zorg
aan patiënten vanwege de benodigde tijd en inspanningen die daarvoor nodig zijn. Daarom beperk ik
mij tot de lerende netwerken die ik hier heb aangegeven.
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
jaarlijks 6 keer 3 a 4 uur intervisie met 6 GZ-psychologen. In deze bijeenkomsten wordt gewerkt met
een agenda, aanwezigheidslijst en wordt er verslag gemaakt van de bijeenkomst. Er is binnen deze
bijeenkomsten aandacht voor reflectie op eigen handelen aan de hand van bespreking van indicatieformulieren, uitwisseling van informatie, tips en vragen over de praktijkvoering en
kwaliteitsstandaarden.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://praktijkaanzet.nl/kosten-en-vergoedingen/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.praktijkaanzet.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Ik ben lid van de LVVP en clienten kunnen terecht bij de klachtenregeling van de LVVP
Link naar website:
https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Lidwine Moorman, GZ-psycholoog, Psychologiepraktijk AanZet
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Cliënten vinden informatie over wachttijden voor
intake en behandeling via deze link www.praktijkaanzet.nl (en kunnen deze telefonisch opvragen).

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Zowel Lidwine Moorman als Janneke van Dijk ontvangen de aanmeldingen die telefonisch, of via ons
aanmeldformulier op de website binnen komen. Wij voeren een kort telefonisch screeningsgesprek
en als aanmelding binnen de kortdurende generalistische zorg geïndiceerd is, wordt er een
intakegesprek ingepland op de praktijklocatie.
Cliënten ontvangen een automatische herinnering via de mail voor afspraken, en kunnen via een
beveiligd mailsysteem via onze praktijksoftware James met ons communiceren. Ook is telefonisch
contact mogelijk.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Na het intakegesprek wordt er samen met client een behandelplan opgesteld. De doelen in dit
behandelplan worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Indien client toestemming
geeft voor communicatie met de verwijzer, ontvangt deze na intake en bij afsluiting een rapportage.
Indien gewenst of noodzakelijk kan er tussendoor ook contact plaatsvinden bij gewijzigd
behandelbeleid, of eventuele doorverwijzing naar andere behandelvormen. Bij voorkeur vindt dit
overleg plaats in het bijzijn van client.
We nodigen de naasten van client uit om actief mee te denken met de behandeling als client dit
wenst en er toestemming voor geeft.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Het behandelplan wordt doorlopend gevolgd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. We gebruiken ook
de ROM-uitkomsten om het behandelproces te finetunen of bij te sturen.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Dit is een doorlopend proces waarbij we vrijwel iedere sessie met client kort stilstaan bij de vraag of
het over de juiste zaken is gegaan, hoe client het proces ervaart en welke voortgang er is. Als dit
minder uitdrukkelijk het geval is, dan hanteer ik gemiddeld een periode van 5 sessies. Dit zal dus na
iedere 5 a 10 weken zijn.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Op evaluatiemomenten komt dit onderwerp expliciet aan bod in de face-to-face gesprekken. Aan het
einde van de behandeling wordt de clienttevredenheid gemeten met een digitale vragenlijst.
Ook wordt de client gewezen op de mogelijkheid een ervaring achter te laten op de website
zorgkaartnederland.nl

14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening
Naam: Janneke van Dijk
Plaats: Breda
Datum: 01-09-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja